Zodiak 1

( ZaznobaKovyl)

  • 出生年份:2014年生
  • 价格:10 000美元
  • 品种:奥廖尔猪蹄

 

2014年生,奥尔洛夫走马。以上备鞍。自由跳跃。平静、稳健、无不良习惯。根据年龄进行训练。

     Zaznoba 1999 Zemlianika. 1984 10498 Moroz 1982 10179 Pompei 1974
16017 Mozaica ,47
Zapiataya1984 10529 Peyzazh 1973
zapvernaya 1977
Zakol 1988 10452 Lavok. 1974 9222 Kovyl.1966
014232 Libava 1965
 Zasada 1983 9783 Svetliak 1968
15103 Zozulia 1971
       Kovyl 1999 Kopeechka 1985 К9963 Zvonok 1972
15230 Kopeika 1977
10498 Moroz1982 10179 Pompei 1974
16017 Mozaica 1974
Velur 1982 9301 Luzhok1965 7153 Uspeh1951
11372 Laminaria 1954
14995Volnuchka1969 6703 Lepet 1950
12166 Vorozhba1956

 

联系方式

地址

滨海边疆区,纳杰日金斯克区,西部镇科德罗夫胡同1号。

电话

8 (423) 277-55-54

电子邮件

info@prim-horse.ru